اپلیکیشن را نصب نموده امهنوز اپلیکیشن را نصب نکردم